Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ


Πώλησις Κρατιδίου Άρτιου, εντός πλανητικού σχεδίου, οικοδομήσιμου, τριγωνιακού, ηλιόλουστου, θαλασσοβρεχούμενου από τρεις θάλασσας, Αιγαίον ανατολικώς, Ιόνιον δυτικώς, και Μεσόγειον νοτίως. Βορείως ουδεμίαν σημασίαν έχει, διότι δεν υφίστανται σταθερά σύνορα. Είναι Mobil (κινητά-μεταφερόμενα).

Η πώλησης εκτελείται μετά το Δημοψήφισμα της δεκάτης πέμπτης (15ης) Αυγούστου, το οποίο διεξήχθη εις τας παραλίας (BeatchόBARA) εν μέσω δυνατών Ντεσιμπέλ, με σχεδόν μηδενικήν Αποχήν και κατά το οποίο υπερεψηφίσθη η πώλησις με 78%, 9% Λευκά, 10% Άκυρα (διότι έγραφαν τι τιμή ήθελον) 2% ΟΧΙ και 1% Αποχήν (έλειπαν εις διακοπάς).

Έτσι σήμερον εις τας Βρυξέλλας, παρευρέθησαν οι εξής συμβαλλόμενοι:

α) Οι εκπρόσωποι της ΕΕ, του ΔΝΤ και οι εκπρόσωποι των δανειστών, οι οποίοι εφεξής θα αποκαλούνται ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ.

β) Οι εκπρόσωποι του κρατιδίου, οι οποίοι εφεξής θα αποκαλούνται ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ.

Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι (Πουλημένοι) πωλούν και μεταβιβάζουν, κατά πλήρη κυριότητα και νομήν το παρόν κρατίδιον, (ξηράν, θάλασσαν, εναέριον χώρον, υπέδαφος) με όλα τα βαρίδιά του (ανθρώπινον δυναμικό) το οποίον είχεν περιέλθει εις την Κυριότητα των μέσω κληρονομίας από τους προγόνους των, οι οποίοι το εδημιούργησαν από το 10.000 π.Χ.

Μεταξύ των δύο συμβαλλομένων συνεφωνήθησαν και συνομολογήθησαν οι εξής κάτωθεν όροι.

ΟΝΟΜΑ: Το όνομα του Νέου Κρατιδίου συνεφωνήθει ομοφώνως εις CΟSΜΟLANT. Τα βόρεια σύνορα του Νέου Κρατιδίου ανέλαβαν την υποχρέωσιν να τα οριστικοποιήσουν (σταθεροποιήσουν) οι Αγοραστές.

ΓΛΩΣΣΑ: Η επίσημος γλώσσα του νέου κρατιδίου θα είναι η Αγγλική (ούτως ή άλλως εις ταύτην είναι όλα γεγραμμένα). Θα επιτρέπεται όμως να διδάσκεται και η τοπική διάλεκτος, πλην μόνον εις τας πρώτας τάξεις του Δημοτικού. Επίσης θα επιτρέπεται εις τους ιθαγενείς να εορτάζουν τα τοπικά έθιμά των, τας εορτάς και τας πανηγύρεις κτλ.

ΣΗΜΑΙΑ: Η νέα σημαία εσχεδιάστη υπό γνωστού οίκου μόδας (UGO BOOS) και θα αποτελείται από τρεις λωρίδας. Άνωθεν μία φαρδιά λωρίς, χρώματος ουρανί (το χρώμα του ουρανού). Μεσαία λωρίς χρώματος λευκού (απλώς διά κοντράστ) και κάτωθεν μία γαλάζια εις το χρώμα της θαλάσσης. Εις την λευκήν λωρίδα θα υπάρχουσι περιτέχνως σχεδιασμένα όλα τα ζώδια εις χρώμα σκούρον μπλε marin και ασημένια δελφινάκια. Εις την θέσιν του σταυρού συνεφωνήθει να τοποθετηθεί το πτηνόν μπούφος (δια ευνοήτους λόγους, κατόπιν συμφωνίας και του σχεδιαστικού οίκου).

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ: Οι β) συμβαλλόμενοι (Πουλημένοι) απαίτησαν και απεδέχθησαν οι Αγοραστές, οιονδήποτε πολίτευμα, εκτός της βασιλευομένης Δημοκρατίας.

Οι Αγοραστές εδήλωσαν ότι θα εφαρμοσθεί ένα Νέο Πρόγραμμα της παγκοσμίου διοικήσεως (GGDA) της GOOGLE GROUP DEMOCRASY ALGOkvant, το οποίον δεν αναγνωρίζει μισθοδοσία υπαλλήλων οίτινες δέν έχουσι συγκεκριμένη εργασίαν. Τοιουτοτρόπως καταργείται το κοινοβούλιον, οι δε βουλευταί δέον όπως προσληφθώσι ως στελέχη της εν λόγω εταιρείας, αναλόγως προσόντων.

Οι Πουλημένοι διατηρούν το δικαίωμα να εκλέγουν τους τοπικούς των αιρετούς Δημάρχους, υπό την έγκρισιν όμως των Αγοραστών, με τον παλαιόν, πατροπαράδοτον εθιμοτυπικόν τρόπον.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Δέν συνεφωνήθη τίποτα. ΑΔΙΑΦΟΡΟΝ και για τους δύο συμβαλλομένους (ό,τι ήθελεν υπάρξει). Πλην, η ηγεσία της υπαρχούσης εκκλησίας απαίτησε και θα εχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ιδικήν της Χριστιανικήν Τράπεζαν (Jesus Bank Αnonym) καθ’ ότι το πρόγραμμα GOOGLE DEMOCRASY δεν υποστηρίζει μισθοδοσίαν διά μη εργαζομένους.

ΣΤΡΑΤΟΣ: Ομοφώνως συνεφωνήθη η κατάργησις της υποχρεωτικής θητείας και η αντικατάστασίς της με διεθνές μισθοφορικόν σώμα (COSMOARMY FORCES).

ΝΟΜΙΣΜΑ: Διά την ύπαρξιν ισορροπίας μεταξύ των αγοραστών, συνεφωνήθει το επίσης ΝΕΟ παγκόσμιο νόμισμα, CLOBAL BIT COIN, με εκδότριαν την Παγκόσμια Τράπεζα.

ΠΑΙΔΕΙΑ: Όπως ανεφέρθει στο άρθρο 2 της παρούσης, στας πρώτας τάξεις του Δημοτικού θα διδάσκεται η τοπική διάλεκτος. Τα Θρησκευτικά, η Ιστορία και η Γεωγραφία καταργούνται. Στη θέση τους εισάγονται μαθήματα παγκοσμίου οικονομίας και παγκοσμίου ιστορίας. Επίσης το πρόγραμμα ΑCADEMY GOOGLΕ DEMOCRASY θα δανειοδοτεί όλους τους σπουδαστάς διά τας σπουδάς των, επί τριακονταετίαν. Η είσοδος εις τα πανεπιστήμια όμως θα γίνεται άνευ εξετάσεων.

8) ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Οι Αγοραστές ως αντάλλαγμα υποχρεούνται όπως διαγράψουσι όλο το εξωτερικό δημόσιον χρέος του κρατιδίου, καθ’ ότι το κρατίδιον πλέον τους ανήκει. Συνεπώς, είναι φύσει αδύνατον να χρωστούν εις τους εαυτούς των.

Το ιδιωτικόν χρέος των ιθαγενών του Κρατοτεμαχίου το ανέλαβεν η διεθνής εταιρεία AΡPLE, με την θυγατρικήν της AΡPLE MEDICEN (λόγω του δαγκωμένου Μήλου) με το νέο σύστημα - πρόγραμμα Υγείας, το οποίο παρέχει Μπόνους μείωσης χρέους εις κάθε έμφραγμα - διαβήτην - μπαλονάκι και εγκεφαλικό, καθώς και πλήρη διαγραφή χρέους του προσώπου για καρκίνο και αλτσχάιμερ. Επίσης, επιτρέπει την αγοροπωλησίαν οργάνων, δια την πάταξιν της μαύρης αγοράς οργάνων, με πλήρη διαγραφή του χρέους (εκτός των νεφρών, όπου ισχύει το 50% διότι έχωμεν δύο). Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει παιδικές αρρώστιες – γρίπη – ιώσεις και μεταδιδόμενες ασθένειες. Εισάγει όμως την επαναστατικήν μέθοδον της ευθανασίας, με πλήρη διαγραφή του χρέους ολοκλήρου της οικογενείας (Αλγόριθμος που, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, συμβάλλει εις την προστασία της οικογενείας).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ….

Τό παρόν συμβόλαιον εκατετέθει εις την παγκόσμιαν εταιρεία ΓΚΙΝΕΣ δια τα περαιτέρω.

Ο συντάξας συμβολαιογράφος
Χρήστος Πλακίδης

Ο Χρήστος Πλακίδης είναι μέλος του ΕΠΑΜ Τ.Ο. Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Το ΕΠΑΜ για τη Συμφωνία Κράτους – Εκκλησίας


Ανακοίνωση για τη Συμφωνία Κράτους – Εκκλησίας

Τις τελευταίες ημέρες, ο ελληνικός λαός παρακολουθεί εμβρόντητος τη σύναψη συμφωνίας Κράτους- Εκκλησίας, όπου οι φερόμενοι ως εκπρόσωποι, ο ένας φερόμενος ως πρωθυπουργός και ο δεύτερος ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας του Χριστού, «βγάζουν στο σφυρί» περιουσία που δεν τους ανήκει, ενώ αποφασίζουν για τους  χαμηλόμισθους κληρικούς σαν να είναι υποτακτικοί τους. Οι συμφωνίες Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού συνάπτονται χωρίς να ερωτηθεί ούτε ο Λαός, αλλά ούτε βεβαίως και ο Κλήρος.

Στην ουσία της, η συμφωνία αυτή κρύβει την εκχώρηση της περιουσίας της Εκκλησίας, και ιδιαίτερα των ακινήτων που έχει στην κατοχή της, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «φιλέτα», αυτά δηλαδή που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Η περιουσία αυτή εκχωρείται στο ΤΑΪΠΕΔ, για να πληρωθεί στους τοκογλύφους της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. ένα παράνομο για τον λαό χρέος.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Το ΕΠΑΜ για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα


Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Κατσίφα

Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας έπεσε νεκρός από τα πυρά της αλβανικής αστυνομίας, προφέροντας το όνομα της Ελλάδας στα χείλη του, φέροντας στη μνήμη ιδανικά και αξίες που οι πολιτικοί μας ταγοί και οι πάτρωνές τους θεωρούσαν ότι κατάφεραν να εξοβελίσουν από τη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού. Ένας νεκρός που συγκλόνισε όλη τη χώρα, τους υπενθύμισε ότι οι ιερές έννοιες της πατρίδας, της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας, είναι εσαεί παρούσες σ’ αυτόν τον λαό, όσο υπάρχουν Έλληνες που αψηφούν ακόμη και τον θάνατο προκειμένου να αντισταθούν στις επιλογές της εθνικής μειοδοσίας, που συνειδητά επιχειρείται να εθιστούμε όλα τα τελευταία χρόνια.

11 ολόκληρες μέρες μετά το φόνο του Έλληνα Βορειοηπειρώτη από τα πυρά της αλβανικής αστυνομίας, δεν υπάρχει ακόμη καμία ξεκάθαρη αναφορά των αλβανικών αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε νεκρός ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. 11 ολόκληρες μέρες, οι συνθήκες θανάτου του καλύπτονται από ένα πλέγμα ένοχης σιωπής, κρυψίνοιας και συσκότισης στοιχείων, για τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση απλώς ψέλλισε διαμαρτυρίες, παρά το ότι ο νεκρός δεν ήταν μέλος μόνο της εθνικής ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας αλλά και Έλληνας Πολίτης!

Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η αλβανική πλευρά το όλο ζήτημα, αναδίδει έντονα την οσμή όχι μόνο της συγκάλυψης αλλά και της συνειδητής προβοκάτσιας για το περιστατικό του φόνου. Προβοκάτσιας για την επίτευξη των στόχων που έχουν ήδη σχεδιαστεί, όπως αποκάλυψε πριν από λίγο καιρό ο Επίτροπος της Ε.Ε., Γιοχάνες Χαν, μιλώντας για «αναδιάρθρωση των συνόρων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας», δρομολογώντας τις «διαρκείς Έλληνο-Αλβανικές συνομιλίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη».

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

Η Δυτική Όχθη των Βαλκανίων


της Αθανασίας Πέτσα

Ένα τραγικό γεγονός φούντωσε για άλλη μια φορά τα πάθη και δίχασε την -πάντα έτοιμη να διχαστει- κοινή γνώμη. Ο φόνος του βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα από τα πυρά της Αλβανικής αστυνομίας. Και τι δεν ακούστηκε, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν και προτού ακόμα έρθει στο φως η παραμικρή λεπτομέρεια για τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε.

Τα δυο στρατόπεδα -όχι «σαν», αλλά πραγματικά- έτοιμα από καιρό, όμως καθόλου «θαρραλέα», σχηματίστηκαν εν ριπή οφθαλμού, κραυγάζοντας: «εθνικιστης!», «φασίστας!», «χρυσαυγίτης!» από τη μια μεριά και «ήρωας!», «παληκάρι!», «θάνατος στους Αλβανούς!» από την άλλη. Οι δυο αυτοί πόλοι που εδώ και πολύ καιρό έχουν καταφέρει να κυριαρχούν σε οποιαδήποτε συζήτηση για οποιοδήποτε εθνικό μας θέμα. Τα δυο -φαινομενικά- αντίθετα στρατόπεδα, που όμως συνεργάζονται τόσο αρμονικά για τη συσκότιση της αλήθειας και την αλλοίωση κάθε εθνικής μας υπόθεσης, κάθε πατριωτικού προτάγματος.

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση του ΕΠΑΜ για την 28η Οκτωβρίου


28η Οκτωβρίου 2018
Η επίγνωση της συνέχειας ως Μνήμη Εθνικής Αφύπνισης

Η φετινή επέτειος του ΟΧΙ, που ξεστόμισε αυθόρμητα ο ελληνικός λαός το 1940 απέναντι στον ξένο εισβολέα, βρίσκει τη χώρα μας και το λαό μας σε απείρως χειρότερη κατάσταση από τότε.

Τότε, το 1940, οι ξένοι διεκδικητές απαιτούσαν λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές γραμμές και η άρνηση του ελληνικού λαού να τα παραδώσει, οι θυσίες του και το αίμα του στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας, οδήγησαν στο έπος του ’40. Σήμερα, το 2018, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές γραμμές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια, βρίσκονται ήδη στα χέρια τους, χάρη στην ντόπια ιθύνουσα τάξη που τα παρέδωσε αμαχητί!

Τότε, το 1940, διεκδικούσαν εδάφη της ελληνικής επικράτειας και τον τεμαχισμό της χώρας. Σήμερα, το 2018, η Μακεδονία έχει ήδη παραδοθεί στο ΝΑΤΟ και έχει ανοίξει ο δρόμος για διεκδικήσεις από τους γείτονες με τις συμφωνίες Τσίπρα-Ζάεφ, στη Θράκη η κυβέρνηση άνοιξε το δρόμο για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, στην Ήπειρο δρομολογούνε χωρίς υπεκφυγές «αλλαγές συνόρων» και το Αιγαίο έχει μετατραπεί de facto σε πολυεθνική (νατοϊκή) θάλασσα, ενώ η Τουρκία διεκδικεί πλέον απροκάλυπτα τη διχοτόμηση του Αιγαίου, με τα σκάφη της να κινούνται ανενόχλητα ένθεν και ένθεν του 25ου Μεσημβρινού!

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Η προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 14/10/18


Στις 14/10/18, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η συνδιάσκεψη του ΕΠΑΜ Κεντρικής Μακεδονίας, ενόψει του 7ου Συνεδρίου του Μετώπου, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου.

Στη συνδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης και ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Αντώνης Παπαντωνίου, ήταν παρόντα τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης και των γύρω Νομών, ενώ υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον και συμμετοχή από φίλους του Μετώπου.

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

ΜΕΣΑ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σύνθημα «Έξω οι βάσεις του θανάτου» που δονούσε τον ελληνικό λαό τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, αντιστράφηκε de facto και πλήρως από μια, κατά δήλωσή της, αριστερή κυβέρνηση. Όχι μόνο συνεχίζουν να παραμένουν μέσα οι βάσεις του θανάτου, αλλά και πολλαπλασιάζονται όπως απροκάλυπτα δήλωσε ο ΥΠ.ΕΘ.Α. και εταίρος της κυβέρνησης, κ. Καμμένος, προς τον Αμερικανό ομόλογό του κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, προτείνοντας μάλιστα να επισπευσθεί η υπογραφή «νέων αμυντικών συμφωνιών».

Η κυβέρνηση, προφανώς ενήμερη και συμφωνώντας μαζί του, υποβάθμισε πλήρως το θέμα των βάσεων, αναφερόμενη μόνο στις περίεργες «προτάσεις» του κ. Καμμένου για το Σκοπιανό. Το ίδιο και η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία δεν έχει καμιά αντίρρηση στην εγκατάσταση νέων αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα, ακολουθώντας την «πατροπαράδοτη» λογική της παράταξής της που έφερε τις βάσεις στη χώρα μας με τις συμφωνίες του 1953. Ο «αντιπολιτευτικός» της λόγος εστιάζει μόνο στο «αλαλούμ» της κυβερνητικής εικόνας προς τα έξω, χωρίς όμως να αντιτίθεται επί της ουσίας στο επίμαχο θέμα των πρόσθετων βάσεων, όπως άλλωστε και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η «παραφωνία» του ΚΚΕ που ως συνήθως αντιπολιτεύεται δια της συνθηματολογίας, δεν συνιστά παρά το άλλοθι για τη νομιμοποίηση των χουντικών πρακτικών του καθεστώτος.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Για το μπαράζ δικών και διώξεων εναντίον αγωνιστών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στη μεταμνημονιακή  κατά  ΣΥΡΙΖΑ Ελλάδα, η «ανάπτυξη» έρχεται, οι πλειστηριασμοί συνεχίζονται και μαζί τους  αυξάνονται και πληθύνονται και οι διώξεις όσων αντιστάθηκαν σ’ αυτούς.

- Την Τρίτη 25/9/2018 γίνεται στην Αθήνα η εξ αναβολής δίκη των αγωνιστών για την παρεμπόδιση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τον Μάρτιο του 2018.
- Η Εισαγγελία Βόλου, ύστερα από αυτεπάγγελτη μήνυση του Α.Τ. Βόλου, διεξάγει έρευνα εναντίον 20 πολιτών, που στις αρχές του έτους είχαν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο του Ειρηνοδικείου με σκοπό να διαδηλώσουν ειρηνικά την αντίθεσή τους στους πλειστηριασμούς και να συμπαρασταθούν στους συμπολίτες τους που έχαναν την περιουσία τους.

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Ανεπιθύμητος, υπόλογος και –σύντομα- υπόδικος! Το ΕΠΑΜ για την επίσκεψη Τσίπρα στα εγκαίνια της ΔΕΘ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Ανεπιθύμητος, υπόλογος 
και –σύντομα- υπόδικος!

Σαν τον κλέφτη, μες στη νύχτα, κατέφτασε ο φερόμενος ως πρωθυπουργός στην πόλη μας, για να παρευρεθεί στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Με συνοδεία δεκάδων αστυνομικών οχημάτων, σε μια πόλη-φρούριο, με παρουσία χιλιάδων ανδρών των δυνάμεων καταστολής, από τα εγχώρια ΜΑΤ μέχρι τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και με τις φρεγάτες του 6ου στόλου, να μας θυμίζουν ότι ξαναζούμε κάποιες από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας μας.

Η πόλη ντύθηκε στα χρώματα της αστερόεσσας και, μέσα στη γενικευμένη ευφορία την οποία προσπαθεί να καλλιεργήσει η «κυβέρνηση» για την περίφημη έξοδό μας από τα μνημόνια, παραδίδεται από τον πιο νεοταξίτη δήμαρχο που πέρασε ποτέ, ως έτοιμο θεατρικό σκηνικό για την επίδειξη δύναμης των ΗΠΑ. Με αποδέκτες τόσο τον Ελληνικό λαό, όσο –και κυρίως- τους Γερμανούς επικυρίαρχους του μέχρι πρότινος ανεξάτητου ελληνικού κράτους. Το μήνυμα είναι σαφές: «κάντε πίσω, εδώ κουμάντο κάνουμε εμείς!»

Για τον λαό της πόλης, αλλά και όλης της Βόρειας Ελλάδας, ο φερόμενος ως πρωθυπουργός είναι ανεπιθύμητος.

Ανεπιθύμητος, υπόλογος και –σύντομα- υπόδικος! Το ΕΠΑΜ για την επίσκεψη Τσίπρα στα εγκαίνια της ΔΕΘ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανεπιθύμητος, υπόλογος
και –σύντομα- υπόδικος!

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Το ΕΠΑΜ για τις συλλήψεις στην Καβάλα και τον αγωγό TAP



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άμεση απελευθέρωση 
των 8 συλληφθέντων της Καβάλας
για τον αγωγό
TAP

Οι συλλήψεις των 8 πολιτών και δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καβάλας, χθες 26/6/18, καθώς και οι εικόνες με τον βάρβαρο και άνανδρο τρόπο που έσερναν για προσαγωγή τον απεργό πείνας και πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, Θέμη Καλπακίδη, και έκαναν το γύρο του διαδικτύου, προκαλούν αισθήματα αποστροφής και ντροπής στο πανελλήνιο. Και παράλληλα αισθήματα περηφάνειας για τον Καβαλιώτικο λαό που επί ώρες και μέσα στη βροχή, προσέτρεξε για συμπαράσταση έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση απαιτώντας την απελευθέρωσή τους.

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Εξορμήσεις ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη για τη μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία



Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τομέας Θεσσαλονίκης του ΕΠΑΜ, με πρωτοβουλίες της ΤΟ Δυτ. Θεσ/νίκης, έχει προβεί σε σειρά εξορμήσεων στους Δήμους και τις συνοικίες του πολεοδομικού συγκροτήματος, για την προώθηση της μήνυσης επί Εσχάτη Προδοσία που έχει καταθέσει το ΕΠΑΜ στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η μήνυση αφορά: Tην εγκαθίδρυση κατά αντισυνταγματικό τρόπο Μνημονίων και Δανειακών Συμβάσεων, την παραβίαση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 5ης  Ιουλίου 2015 και την παράδοση της νομοθετικής αρμοδιότητας της Βουλής στους δανειστές.
Η δράσεις ενημέρωσης και συλλογής υπογραφών για την ταχύτερη προώθηση της μήνυσης, έγιναν στη Νεάπολη, την Πολίχνη, τον Εύοσμο και τους Αμπελόκηπους (πλ. Επταλόφου). Την ερχόμενη βδομάδα σειρά έχει η Περαία Θεσσαλονίκης.
Φωτο από τη συλλογή υπογραφών